JÄÄTMED - MIS ON VAJALIK.

JÄÄTMESEADUSE , JÄÄTMED , mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.
J
ÄÄTMEHIERARHIA - Seadusest tuleneb, et jäätmete hierarhiapriintsibib lähtub jäätmetekke vältimise ja jäätmehoolduse meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel. Varasemas EL jäätmedirektiivis oli määratletud kolmeastmeline hierarhia : vältimine - taaskasutamine - kõrvaldamine .

UUE rakendatav Jäätmedirektiivi kohaselt peab
järgima viieastmelist hierarhiat : vältimine - korduskasutus etteva lmistamine - ringlusse võtmine - muu taaskasutamine - kõrvaldamine).

Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.