JÄÄTMESEADUSE , JÄÄTMED , mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.

JÄÄTMEHIERARHIA - Seadusest tuleneb, et jäätmete hierarhiapriintsibib lähtub jäätmetekke vältimise ja jäätmehoolduse meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel. Varasemas EL jäätmedirektiivis oli määratletud kolmeastmeline hierarhia : vältimine - taaskasutamine - kõrvaldamine .

UUE rakendatav Jäätmedirektiivi kohaselt peab
järgima viieastmelist hierarhiat : vältimine - korduskasutus etteva lmistamine - ringlusse võtmine - muu taaskasutamine - kõrvaldamine).

Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ eesmärk on jäätmekäitluse arendamine ja jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnas. MTÜ-l sõlmis täna sõlmitud lepingud Raplast, Kohilast ja Juuru vallaga. 

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ja tõsta jäätmete käitlemise taset.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus.

MTÜ kahes jäätmejaamas on Rapla (Mäepere) ja Kohila jäätmejaama jäätmekäitluskoht. Regulaarselt korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe .  MTÜ valdalasse kuulub ka korraldatud jäätmeveo Teenuse OSUTAMISE tagamine - praegu kohta Teenuse osutamiseks sõlmitav leping Eesti Keskkonnateenuste ASiga. 

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamisega ei tegele - selleks on sõlmitud lepingud vastavate jäätmelubasi ja infrastruktuurilise võimekust omavate prügilate ja jäätmekäitlusettevõtetega.

2014 aastaks plaanib MTÜ oma teenuste ringi oluliselt laiendada - eelkõige jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja